Skip to main content

Behandeling

We onderscheiden ons door onze ervaringsgerichte aanpak. We geloven dat je leert van samen ontdekken, leren, uitdagen, oefenen en toepassen. We werken evidence based, wat betekent dat de behandelmethode bewezen effectief zijn.

Behandeling richt zich op kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar oud, jongeren en (jong)volwassenen tot de leeftijd van 23 jaar oud en hun gezinssystemen. Behandeling is geïndiceerd als er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische en/of ontwikkelingsproblematiek (volgens de DSM-5), wanneer problemen langere tijd bestaan of de problemen een belemmering vormen op meerdere levensgebieden. 

Problematiek die we binnen Equus & Ego behandelen: 

  • Traumatische ervaringen
  • Hechting 
  • Omgang met emoties 
  • Moeilijkheden in het gedrag 
  • Zorgen over de ontwikkeling 
  • Identiteitsproblematiek
  • ADHD​
  • Autisme
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Problemen binnen het systeem/ interactie​

We hanteren de volgende contra-indicaties: 

- client heeft een verstandelijke beperking (IQ < 70)
- client heeft een (onbehandelde) eetstoornis
- er is sprake van / hoog risico op een ernstige crisissituatie (suïcide gevaar of psychose)
- alcohol en drugsverslaving

Behandelvormen

Equus en Ego maakt gebruik van verschillende behandelvormen. Deze behandelvormen worden veelal eclectisch ingezet, wat betekent dat er sprake is van een combinatie van verschillende therapeutische richtingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes van de cliënt en maatwerk te kunnen leveren. We werken evidence-based, wat wil zeggen dat de gebruikte technieken op hun effectiviteit zijn onderzocht, maar niet enkel protocollair. Er is ruimte voor  individuele verschillen en behoeftes.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CTG) is een psychotherapeutische methode waarbij gewerkt wordt aan inzicht krijgen in hoe denken, voelen en doen elkaar beïnvloeden. Daarmee kunnen er nieuwe vaardigheden en ander gedrag geleerd worden. CGT is een vrij actieve therapiemethode. Vaak maak je thuis ook registratieopdrachten en oefen je met nieuw gedrag dat je wil leren. Afhankelijk van de leeftijd worden ouders in de sessies of via ouderbegeleiding betrokken. Daardoor leren kinderen en jongeren anders aan te kijken tegen bepaalde situaties (anders denken) en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 7 à 8 jaar (met emotionele, psychische of psychiatrische problemen). Deze therapie kan in 12 sessies van een uur al heel effectief zijn. Maar er kunnen ook meerdere sessies nodig zijn.

Traumatherapie / EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd  en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij kinderen en jongeren. Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

ACT therapie (acceptance and commitment therapy)

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een derde generatie gedragstherapie die kinderen/jeugdigen leert om hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen zoals: verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn. Met het gebruik van ACT werk je aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, herkennen van wat jij belangrijk vindt in je leven en er naar handelen, maar bovenal zelfcompassie. De interventie vergroot psychologische flexibliteit op zes kernprocessen: acceptatie, defusie, het zelf als context, contact met het huidige moment (mindfulness), waarden en toegewijde actie. 

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- en gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken kunnen worden bij de therapie. Een systeemtherapeut onderzoekt samen met de mensen uit het systeem wat de klachten en problemen zijn. Hoe ze volgens de betrokkenen zijn ontstaan. Wat de impact van de klachten en problemen is op alle betrokkenen. Wat de gewenste veranderingen zijn en wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat juist de krachten en positieve eigenschappen van het systeem zijn. Uiteindelijk staat niet het zoeken naar oorzaken centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden om het anders, prettiger te doen. Het gezin moet een team gaan worden waarbij iedereen weer weet wat hij aan de ander heeft. Een systeemtherapeut probeert vooral de bestaande veerkracht en positieve eigenschappen van het gezin te benutten om tot oplossingen te komen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van behandeling die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de behandelaar onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. In de therapie wordt er vooral gekeken naar krachten en mogelijkheden (in plaats van de focus op problemen). De aandacht wordt verschoven naar de toekomst; wat wil iemand bereiken? De rationale achter de behandeling is dat de oplossing het probleem kan worden (ruzies toegeven = patroon). Je maakt het probleem soms dus groter door er op de focussen. Het uitgangsprincipe is het geloof dat kinderen/jongeren/ gezinnen de mogelijkheid hebben om naar de gewenste toekomst te gaan.

Buitenpsycholoog / wandeltherapie 

Wandelen door de natuur, in beweging brengen van het lichaam en de zintuigen een actieve rol laten hebben in het gesprek en het proces. Tijdens de wandeltherapie onderzoeken we samen middels denken maar vooral door te ervaren wat er speelt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt uit wetenschappelijke onderbouwde interventies uit de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness met behulp van de natuur als onze co-therapeut. De natuur en het voortdurende ritme van de seizoenen toont ons daarbij een schat aan informatie die als vanzelf speelt bij de thema’s die er spelen.

Equine assisted therapie

Er kan gekozen worden om de paarden als co-therapeut in te zetten tijdens de behandeling. We maken hierin gebruik van het gegeven dat paarden altijd verbinding willen maken met hun omgeving en dus ook met de mensen die in hun buurt komen. Het kan kinderen/jongeren helpen om te ontspannen, blokkades om te heffen, verbinding met zichzelf en contact te met maken hun emoties. Vaak zien we dat kinderen/jongeren in juist kunnen praten in de buurt van een paard. 

Werkwijze behandeling

Aanmelding
Kinderen tot en met 12 jaar worden aangemeld door hun gezaghebbende ouders. Jongeren en pubers van 12 tot 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden met toestemming van (beide) gezaghebbende ouders. Jongeren boven de 16 jaar mogen zich zelfstandig aanmelden bij Equus en Ego (zie wettelijk kader/ inzage in het medisch dossier).
Tijdens het intakegesprek maakt de behandelaar kennis met het kind, de jongere en de ouder(s). Na deze intake stelt de behandelaar voor om direct te behandelen of om eerst uitgebreidere diagnostiek te verrichten. Bij kinderen onder de 12 jaar zijn zowel de ouders als het kind aanwezig. Jongeren (pubers) boven de 13 jaar kunnen ook het intakegesprek hebben zonder de ouders, maar wij streven ernaar dat een of beide ouders aanwezig zijn.

Jongeren boven de 16 jaar mogen zonder hun ouders op intakegesprek komen. Ook hierbij streven wij naar de aanwezigheid van een of beide ouders.

Crisis
Wij hebben geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst aangezien we een ambulante praktijk zijn. Als dit nodig is verwijzen we cliënten door naar gespecialiseerde zorg als we bij Equus en Ego inschatten dat we de zorg niet kunnen bieden die nodig is. Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/ bij crisissen terecht bij hun huisarts of de crisisdienst.

Behandelplan

Wanneer er gekozen wordt voor behandeling zal er een behandelplan worden opgesteld, met daarin de doelen en welke behandelvorm het beste bij de hulpvraag past. Dit behandelplan vormt de basis van de evaluatie van een behandeling: heeft de behandeling effect op de klachten en het functioneren van het kind, zijn de gestelde doelen bereikt? Een evaluatie vindt plaats na elke drie maanden. 

Vervolgafspraken

Afhankelijk van het behandelplan en de opgestelde doelen, kunnen de vervolgsessies individueel met het kind plaatsvinden of in combinatie met oudergesprekken of gezinsgesprekken (systeemtherapie). De behandeling en gedragstherapie bij kinderen/jongeren richt zich op het vinden van de onderliggende oorzaak van de zorgen/problemen en het oplossen van de ervaren problemen bij het kind. Ouders leren luisteren naar de behoefte van hun kind en hoe ze hun kind beter kunnen begrijpen en stimuleren/ondersteunen in hun ontwikkeling.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is op voorhand moeilijk in te schatten. Ieder kind is anders en de persoonlijke ontwikkeling hangt daarmee samen. Daarnaast speelt de sociale context van het kind/jongere een bepalende rol in het geheel. Betrokkenheid, doorzettingsvermogen, samenwerking tussen gezin – school – hulpverlening is doorslaggevend voor dit traject. Als we met ouders/kind/jongeren een behandelrelatie aangaan, dan gaan zij akkoord met een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat ze op de afgesproken tijdstippen aanwezig zijn en aan de slag gaan met de geboden handvatten. Ouders/kinderen geven de behandelaar hierover terugkoppeling.

Afsluiting/nazorg

Wij bespreken met de cliënt / systeem de resultaten van de behandeling/begeleiding en de mogelijke vervolgstappen. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt.
Als een (vervolg)behandeling nodig is, geven wij hierover gericht advies aan de verwijzer. Wij informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt.